วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

การต่อสาย Lan

สาย LAN
ปัจจุบันสายแลน ใช้สาย 4 คู่ตีเกลียว และเกลียวแต่ละคู้จะมีระยะเกลียวไม่เท่ากัน เพื่อลดการรบกวนระหว่างสาย (Crosstalk) ซึ่งแต่เดิมเป็นปัญหาที่สำคัญมากของสายแลน


รูปภาพ 1 สายแลน
โดยสายที่ใช้ในปัจจุบันเป็นสายที่เรียกว่า Category 5 โดยถูกกำหนดให้สามารถรับส่งสัญญาณข้อมูล (data transmission) ได้ถึง 100 เมกกะบิต ต่อ 1 วินาที (100 megabit per second) และจะเรียกง่ายๆ ว่า CAT5 และโดยการใช้สาย CAT5 ทำให้ต้นทุนของการสร้างระบบเครือข่ายท้องถิ่นลดลง การสร้างระบบเครือข่ายท้องถิ่นง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่สำคัญของ CAT5 เป็นสายบิดเกลียว ไม่มีสายชิลด์ หรือเรียกว่า UTP Cable (unshielded twisted pair cable) โดยมีสายทั้งหมด 4 คู่ตีเกลียว หรือ 8 เส้นตัวนำ ตัวนำเป็นสายทองแดงเดี่ยวที่สามารถโค้งงอได้ ซึ่งสายจะต้องติดตั้งสาบแบบเกาะผนัง วางบนเพดาน และห้อยสายเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งสามารถดัดสายเพื่อต่อเข้ากับ HUB ได้
ปัจจุบัน สาย CAT5 - UTP Cable จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. T568A - ISDN
2. T568B - AT&T

โดยจะแตกต่างกันที่การเรียงคู่สีของสาย ซึ่งปัจจุบันใช้ T568B - AT&T

T568A -ISDN


รูปภาพ 2 สาย T568A -ISDN

มีการจัดเรียงคู่สายดังนี้
คู่สายที่ 3 ต่อระหว่าง ขาที่ 1 และ 2
Pin 1
wire color: white/green
Pin 2
wire color: green

คู่สายที่ 1 ต่อระหว่าง ขาที่ 4 และ 5
Pin 4
wire color: blue
Pin 5
wire color: white/blue

คู่สายที่ 2 ต่อระหว่าง ขาที่ 3 และ 6
Pin 3
wire color: white/orange
Pin 6
wire color: orange

คู่สายที่ 4 ต่อระหว่าง ขาที่ 7 และ 8
Pin 7
wire color: white/brown
Pin 8
wire color: brown

T568B - AT&T

รูปภาพ 3 สาย T568B - AT&T

คู่สายที่ 2 ต่อระหว่าง ขาที่ 1 และ 2
Pin 1
White/Orange
Pin 2
Orange

คู่สายที่ 3 ต่อระหว่าง ขาที่ 3 และ 6
Pin 3
White/Green
Pin 6
Green

คู่สายที่ 1 ต่อระหว่าง ขาที่ 4 และ 5
Pin 4
Blue
Pin 5
White/Blue

คู่สายที่ 4 ต่อระหว่าง ขาที่ 7 และ 8
Pin 7
White/Brown
Pin 8
Brown

หัวต่อสายแลน RJ-45 Plug


รูปภาพ 4 หัวต่อสายแลน RJ-45 Plug
ขาของ RJ-45 plug จะเรียงจาก 1 ถึง 8 การนับลำดับที่ของขาให้ดำเนินการดังนี้
1. เดือยยึดของ RJ-45 plug ลงล่าง
2. ขาทองแดงขึ้นด้านบนและหันออกนอกตัว
3. ขาที่ 1 จะนับจากด้านซ้ายมือ

คีมย้ำสายแลนกับ RJ-45 plug


รูปภาพ 5 ลักษณะทั่วไปของคีมย้ำสายแลน

ส่วนประกอบของคีมย้ำสายแลนจะมีดังนี้
1. มีดปอกสาย


รูปภาพ 6 มีดปอกสาย
สำหรับปอกฉนวนนอก และจะต้องปอกด้วยความระมัดระวังอย่าให้คมมีดบาดเข้าไปที่สายเส้นเล็ก
1. ก้านรับปลายสาย

รูปภาพ 7 ก้านรับปลายสาย
ใช้คู่กับมีดปอกสาย เพื่อได้ความยาวสายตามที่ต้องการ
1. มีดตัดสาย

รูปภาพ 8 มีดปอกสาย
1. หัวย้ำสายด้านทองแดง

รูปภาพ 9 หัวย้ำสายด้านทองแดง
สำหรับกดหัวทองแดงให้ทะลุฉนวนสายและไปกดกับตัวนำไฟฟ้าของสายแต่ละเส้น
1. หัวย้ำยึดสาย

รูปภาพ 10 หัวย้ำยึดสาย
สำหรับกดตัวยึดสายให้แน่นกับ RJ-45 plug
การต่อสายแลนเข้าหัวสาย
1. ปอกสาย

นำคีมออกจากสายและดึงฉนวนนอกออก รูปภาพ 11 การปอกสาย
§ ตัดปลายสายให้เสมอกัน
§ สอดสายเข้าระหว่างมีปอกสาย โดยให้ปลายสายยันกับก้านรับปลายสาย
§ กดมีดปอกสายเบาๆ พร้อมหมุนสายโดยให้คมมีดบาดเข้าเฉพาะฉนวนนอกอย่าให้คมมีดบาดเข้าฉนวนสายเส้นนำสัญญาณแต่ละเส้น
§
1. แยกคู่สายนำสัญญาณออกจากกัน

รูปภาพ 12 การแยกคู่สายออกจากกัน
1. เรียงเส้นของสายนำสัญญาณ โดยต้องเรียงให้ถูกต้องกับการใช้งาน (สายต่อตรง หรือ สายต่อไขว้) และตัดปลายสายทุกเส้นให้เสมอกัน

รูปภาพ 13 การเรียงเส้นของสายนำสัญญาณ
1. สอดสายเข้าใน RJ 45 Plug

รูปภาพ 14 สอดสายเข้าใน RJ 45 Plug
1. 5. ลักษณะการสอดสายที่ดีจะมีดังนี้

รูปภาพ 15 ลักษณะการสอดสายที่ดี

§ ปลายสายนำสัญญาณต้องชนขอบในของ RJ 45 Plug
§ ฉนวนนอกต้องอยู่ใต้ตัวยึดสาย
1. นำสายที่สอดใน RJ 45 Plug สอดเข้าในคีมบีบ


รูปภาพ 16 การสายที่สอดใน RJ 45 Plug สอดเข้าในคีมบีบ
การเรียงสายนำสัญญาณ
การเรียงสายนำสัญญาณเพื่อการเข้า RJ-45 Plug นั้น จะมีการเรียงสาย 2 แบบ คือ

1. แบบต่อตรง (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายสายทั้งสองด้านจะมีการเรียงสีในเหมือนกันตามแบบมาตรฐานที่กำหนด ใช้สำหรับต่อสายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Hub
2. แบบต่อไขว้ (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายสายด้านหนึ่งจะสลับสายกับปลายสายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งการเรียงเส้นสายนำสัญญาณเป็นตามมาตรฐานที่กำหนด
บีบคีมให้กด RJ 45 Plug ให้แน่นกับสาย


รูปภาพ 17 การย้ำหัวสายให้แน่น
§ หัวย้ำทองแดงจะต้องกดทองแดงให้เขี้ยวฝังทะลุฉนวนของสายตัวนำไปชนกับตัวนำแต่เส้นสายสัญญาณ
§ หัวย้ำตัวยึดสายต้องกดตัวยึดสายให้กดลงในฉนวนนอกเพื่อทำให้สายยึดกับหัว RJ-45 ให้แน่น

การเรียงสีของสายสัญญาณ
การเรียงสีของสายสัญญาณ เพื่อการเข้าหัวสาย RJ-45 Plug จะมี 2 แบบ
1. แบบต่อตรง (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายทั้งสองข้างจะมีการเรียงสีเหมือนกันตามที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ใช้งานดังนี้
§ ต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Hub
§ ต่อระหว่าง Uplink Port ของ Hub ตัวที่1 ไปยัง Port ปกติของ Hub ตัวที่2 ซึ่งเป็นการเพิ่ม Port สำหรับต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย


รูปภาพ 18 การต่อ Uplink ระหว่าง Hub 2 ตัว โดยใช้สายแลนแบบต่อตรง
1. แบบต่อไขว้ (Crossover Ethernet Cable) โดยสลับสายนำสัญญาณระหว่างหัวสาย RJ-45 Plug ทั้งสองด้าน โดยการสลับสายจะต้องเป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ใช้งานดังนี้
§ ต่อตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
§ ต่อระหว่าง Hub 2 ตัว โดยไม่มีการใช้ Uplink Port


รูปภาพ 19 ต่อระหว่าง Hub 2 ตัว โดยไม่มีการใช้ Uplink Port และใช้สายแลนแบบต่อไขว้

สายแลนทีใช้จะเป็นสาย CAT5 ที่รู้จักกันมากคือ CAT5-A CAT5-B แต่ปัจจุบันสายที่ใช้งานและมีขายมากจะเป็น CAT5-B ดังนั้น การเรียงสีของสายนำสัญญาณในเอกสารนี้จะกล่าวเฉพาะการเรียงสีของ CAT5-B เท่านั้น
การต่อสายแลนแบบต่อตรง


รูปภาพ 20 การต่อสายแลนแบบต่อตรงของ CAT5B หรือ T-568B
การเรียงสีของสายสัญญาณ

Pin 1Orange/WhiteTx1==>1
Pin 2OrangeTx2==>2
Pin 3Green/WhiteRx3==>3
Pin 4Blue-Pin 5Blue/White-
Pin 6GreenRx3==>3
Pin 7Brown/White-
Pin 8Brown-

การต่อสายแลนแบบต่อไขว้

รูปภาพ 21 การต่อสายแลนแบบต่อไขว้
การเรียงสีของสายสัญญาณ

Pin 1Orange/WhiteTx1==>3
Pin 2OrangeTx2==>6
Pin 3Green/WhiteRx3==>1
Pin 4Blue-
Pin 5Blue/White-
Pin 6GreenRx6==>2
Pin 7Brown/White-
Pin 8Brown-

อ้างอิงที่มาของข้อมูลและภาพ
http://phuketshop.net/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=115

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น